AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Skolhälsovård - för elever och personal

Skolhälsovård erbjuds till skolor i såväl offentlig som privat drift. Hälsovården riktar sig till både elever och till personal.

Elever

För varje skola etablerar vi ett hälsovårdsprogram som följer skolverkets regler och riktlinjer.

Hälsovården riktar sig till elever i förskola, grundskola och gymnasieskola. Arbetet utförs av skolläkare och skolsköterska. Kurator och psykolog erbjuds de elever som mår psykiskt dåligt.

Vi erbjuder även information och utbildning kring kost, missbruk, sex och samlevnad och kan följa upp elevers sjukfrånvaro samt erbjuda stödsamtal.

Hälsobesök och vaccinationer

Hälsoundersökningar genomförs för förskoleelever och för årskurserna 2, 4 och 6 samt för gymnasiets åk 1. Hälsoundersökningarna omfattar vanligen kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Några gånger under grundskoletiden har skolsköterskan ett hälsosamtal med eleven.

Vaccinationer utförs enligt nationella vaccinationsprogrammet och omfattar difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ B), mässling, påssjuka och röda hund. Barn med ökad risk att smittas av tuberkulos och hepatit B erbjuds vaccin mot dessa sjukdomar.

Personal

Skolans personal erbjuds hälsoundersökningar, arbetsmiljömätningar och systematiskt arbetsmiljöarbete, läkarvård, vaccinationer och rehabiliterande åtgärder.

Mer information

Ett anpassat program etableras för varje skola. Kontakta Marianne Sagelius ( 08 - 120 99 170 ) för mer information.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.