AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Kvalitet och miljö

Attundahälsan är kvalitetscertifierat enligt ISO - 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO - 14001:2015. Vi följer även Stockholms läns landstings miljöprogram samt följer och uppfyller  "Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård" utgiven av Föreningen Svensk Företagshälsovård.

Verksamhetspolicy

Attundahälsan bedriver företagshälsovård och tillhandahåller familjeläkarmottagning och hälsofrämjande tjänster till privatpersoner. Vår verksamhet ska präglas av kvalitets- och miljötänkande.

  • Våra kunder ska uppfatta vår verksamhet som tillgänglig, personlig och kompetent.
  • Vi ska på bästa sätt tillfredsställa våra kunders behov idag och vi ska ständigt och systematiskt utveckla verksamheten så att vi också möter våra kunders krav i framtiden.
  • Vi ska bemöta enskilda individer med respekt och omsorg.
  • Vår verksamhet ska bedrivas så att miljöpåverkan blir ringa och ohälsa förebyggs. Utifrån en helhetssyn på miljö och hälsa ska vi kontinuerligt begränsa vår miljöpåverkan och vi ska verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.
  • Vi ska ta till vara på engagemanget hos våra medarbetare, kunder och patienter i kvalitets- och miljöfrågor.

Vår verksamhet ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska följa lagar, förordningar och andra krav.

En tydlig intern kommunikation ska ge all personal förutsättningar till ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtida beslut ska alltid kvalitets- och miljöaspekter beaktas.