AH_trans.gif
Om oss          Kontakt
FÖRETAG FAMILJELÄKARE SKOLHÄLSOVÅRD VACCINATION

Skolpsykolog

Information till elever och föräldrar

Alla elever, från förskola upp till och med gymnasiet, erbjuds enligt lag kostnadsfri hälsovård. I vårt arbete följer vi naturligtvis gällande regelverk.

Skolhälsovård

Skolhälsovård är avsedd för elever i grundskolan och har till uppgift att bl a:

  • följa upp och främja elevernas hälsa
  • främja hälsan och säkerheten i den fysiska och psykosociala studiemiljön
  • främja samarbetet mellan hem och skola
  • vid behov företa specialundersökningar av hälsotillståndet.

Årliga hälsoundersökningar görs, där undersökningarna i första, femte och åttonde årskursen är mer omfattande.

Studerandehälsovård

Avser elever i gymnasieskolan och har till uppgift bl a att:

  • främja god hälsa och studieförmåga hos studerandena
  • främja hälsan och säkerheten i den fysiska och psykosociala studiemiljön
  • tillhandahålla hälso- och sjukvård inklusive tidig identifiering av eventuella psykiska problem och missbruk samt vård och hänvisning till fortsatt vård
  • tillhandahålla tjänster som främjar sexualhälsan

Hälsoundersökningar

Enligt skollagen ska alla elever erbjudas ett tre hälsobesök under grundskoleåren och ett hälsobesök under år 1 i gymnasieskolan.

Årskurs

Innehåll

Förskola åk 1

Samtal med elev och vårdnadshavare. Undersökning av längd, vikt, syn, hörsel. Sammanfattande beddömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

åk 2

Undersökning av längd och vikt. Samtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.

åk 4

Samtal med eleven om trivsel, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem och inlärningssvårigheter samt kost och fysisk aktivitet. undersökning av längd, vikt och rygg. Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

åk 7-8

Samtal med eleven om bl a skolsituation, inlärning, hälsoproblem, kamratrelationer, pubertet, kost och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika samt sexualitet, preventivmedel, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar. Undersökning av längd, vikt och rygg. Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

år 1 gymnasiet

Samtal med eleven om bl a skolsituation, hälsoproblem, kamratrelationer, kost och fysisk aktivitet, tobak, alkohol, narkotika samt sexualitet, preventivmedel, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar. Undersökning av längd och vikt. Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Vaccinationer

Det svenska vaccinationsprogrammet omfattar kostnadsfri vaccination mot tio allvarliga sjukdomar. Under skolåren erbjuds följande vaccinationer:

Ålder

Årskurs

Vaccination mot

Dos

5–6 år

difteri, stelkramp, kikhosta och polio

dos nr 4

6–8 år

åk1–2

mässling, påssjuka och röda hund

dos nr 2

10-12 år

åk 5–6

HPV (flickor födda 1999 eller senare)

dos 1–3

14–16 år

åk 8–9

difteri, stelkramp och kikhosta

dos nr 5

All vaccination sker genom injektion (spruta) i överarmen.

Tystnadsplikt

Vår personal har tystnadsplikt vilket innebär att uppgifter om eleven inte får föras vidare utan elevens eller, för yngre barn, vårdnadshavarens godkännande.

Journaler

Vi dokumenterar kontakter med elever i vårt elektroniska journalsystem. Det innebär att medicinsk information finns säkert förvarat och tillgängligt vid behov.

Mottagningstider

Mottagningstider på skolan bestäms för varje skola där vi arbetar och informeras normalt om genom skolan.

AKTUELLT

Behandla din artros via mobilen!

Vi vill gärna tipsa om Joint Academy! Med dem kan du behandla din artros via mobilen. Läs mer här.